МОН ще финансира проект на Община Плевен за строеж на нова сграда на училище „Валери Петров”

0
744
ОУ „Валери Петров“

Община Плевен е одобрена за финансиране на  проектно предложение „Изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“ на обща стойност 5 000 000 лв. Проектът е по Модул 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради за училища, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, Дейност I – „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за училищно образование“ на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ на Министерството  на образованието и науката.

Със свое Решение № 307/27.08.2020 г. Общинският съвет – Плевен, даде съгласие Община Плевен да кандидатства по Програмата на МОН, като осигури съфинансиране в размер на не повече от  188 751 лв. Общата цел на проекта е реализирането на нова самостоятелна за ОУ „В. Петров“ – Плевен, материална база, която да гарантира здравословните и качествени условия на обучение в институцията и намаляване недостига от 150 места. По този начин ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на едносменен режим на учебния ден в три плевенски училища, за да се повиши качеството на образование.

Програмата „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ има за цел финансиране на материалната база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски градини и училища в Република България.

Специфичните цели на Програмата са поетапното изграждане на нови сгради за училища и пристрояването, разширяването и реконструкцията на съществуващи такива с цел създаването на пълноценни условия за организация на учебния ден на едносменен режим, за да се повиши качеството на образование в държавните и общинските училища.

Крайният  срок за изпълнение на всички дейности по проектното предложение  е до 31 декември 2023 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here