Комисията за разпределяне на държавната субсидия за читалищата в Община Плевен проведе първото си работно заседание

0
145
Илина Димитрова

Комисията за разпределяне на предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност за финансовата 2024 г. се събра за първа работа среща в Заседателната зала на Община Плевен. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета д-р Валентин Христов и в нея влизат представители на 40 читалища в общината – председатели и секретари. Председател на комисията е заместник-кметът Елина Димитрова. 

Беше гласуван дневният ред, предложен от заместник-кмета Елина Димитрова и приет от присъстващите в залата читалищни дейци. В заседанието участваха и представители на Общински съвет – Плевен, в лицето на неговия председател доц. д-р Иван Малкодански, Димо Дешев – председател на Постоянната комисия по култура, читалища, вероизповедания и международна дейност, Веселка Лилова – член на комисията, и общинският съветник Станислав Иванов. На срещата присъства и Анелия Дечева, началник Отдел „Култура и туризъм“ в Община Плевен.

След гласуване заседанието на Комисията премина в две основи точки. Беше избрана работна група, която да точкува всички отчетни доклади на читалищата по алгоритъм за оценка, съобразен с разработения от Министерството на културата Механизъм за разпределение на годишната субсидия за читалищата от община Плевен по чл. 22, ал. 1 от Закона за народните читалища и при стриктно спазване на дадените от съда указания по влязло в сила Решение № 7821/13.07.2023 г. по административно дело № 2075/2023 г. на Върховния административен съд на Република България. След приключване на оценъчния етап работната група ще състави протокол и ще отправи предложение за разпределение на държавната субсидия към Комисията от настоящата заповед.

 „Предстои ни преглед на сериозен обем информация, затова предлагам работната група да бъде в 5-членен състав. Тя ще има за задача да прегледа представената от всяко читалище документация. Същинското решение за разпределението на субсидията ще се случи отново тук, в рамките на заседание на тази комисия“, обясни Елина Димитрова. Уточнено бе, че разглеждането на документацията на съответното читалище в рамките на работната група ще става в присъствието и на негов представител.

„Работата на тази комисия е един от съществените моменти при разпределението на средствата за вашата дейност. Вие трябва да бъдете пример за диалогичност и културен диалог помежду си, а не за конфликти. Нашата цел  не е да се вземе една бройка от едно читалище за сметка на друго, а благодарение на продукта, който давате, държавата да ни отпуска, при възможност, допълнителни бройки. В мое лица, в лицето на колегите в Общинския съвет и ръководството на Община Плевен имате пълната ни подкрепа. Ние искаме читалищата и културата в община Плевен да се развиват, да работите спокойно“, посочи в обръщението си към Комисията доц. д-р Иван Малкодански и призова членовете й за колегиалност и продуктивен диалог с оглед постигане на най-добри резултати в работата.

„Всяко едно от читалищата има своя облик и се старае по свой начин да върви напред. Нека да покажем с работата си, че читалищният дух е жив“, обърна се към комисията заместник-кметът Елина Димитрова и предложи в състава на 5-членната работна група да влязат представители на НЧ „Съгласие 1869” – Плевен, НЧ „Христо Ботев” – Плевен, НЧ „Христо Ботев” – с. Коиловци, НЧ „Пробуда“ – с. Буковлък, и НЧ „Климент Браницки“ – гр. Славяново.

„Логиката ни при предложението за този състав на работната група е в нея да имаме представители на градските читалища и читалища от малките населени места в общината“, мотивира предложението си Елина Димитрова. След дебат в залата, така предложеният състав на работната група бе приет.

Беше предложен и избран състав и на Контролен съвет, който ще има наблюдателни функции. Неговият състав ще включва представител на НЧ „Родолюбие 2018“ – Плевен, и на читалището в с. Бохот.

На заседанието беше решено до 21 февруари 2024 г. да бъде изготвен график за дейността на работната група, а от 22 февруари избраната работна група да започне своята същинска дейност по разглеждането на отчетите на читалищата. Не по-късно от 1 март 2024 г. работната група трябва да състави протокол и да отправи предложение за разпределение на държавната субсидия към Комисията от настоящата заповед.

Следващото заседание на Комисията ще е 7 март 2024 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here