Девет училища в Община Плевен ще получат финансиране за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки

0
151
Спортни площадки

Девет са одобрените училища в Община Плевен, които ще получат финансиране по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. Одобрените на национално ниво проекти са публикувани на интернет страницата на МОН и са класирани в три модула: „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“, „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ – Етап 1, и „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.

Всички одобрени предложения от Община Плевен са по Модул 3. Бюджетът на програмата е 240 000 000 лв., за Модул 3 са определени общо 100 000 000 лв. от индикативния бюджет.

Одобрените са:

– НУ „Христо Ботев“ в с. Дисевица – 54 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 988 м2; финансиране – 79 995 лв.;

– ОУ „Христо Ботев“ в с. Пелишат – 58 деца и ученици; Основен ремонт на съществуваща спортна площадка с площ 988 м2; финансиране – 79 995 лв.;

– НУ „Патриарх Евтимий“ в Плевен – 362 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 448 м2;; финансиране – 198 884 лв.;

– СУ „Стоян Заимов“ в гр. Плевен – 637 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 728 м2;; финансиране – 299 725 лв.;  

– ОУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Плевен – 708 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 580 м2; финансиране –  299 992 лв.;

– ОУ „Свети Климент Охридски“ в гр. Плевен – 612 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 272 м2; финансиране – 254 400 лв.;  

– ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ в гр. Плевен – 469 деца и ученици; Основен ремонт на съществуваща спортна площадка с площ 1 470 м2; финансиране – 150 000 лв.;

– ДФСГ „Интелект“ в гр. Плевен – 503 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 200 м2; финансиране – 195 674 лв.;

– Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Търнене – 192 деца и ученици; Изграждане на нова спортна площадка с площ 1 991 м2, финансиране – 199 746 лв.

Целта на програмата е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата чрез предприемане на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база, както за провеждане на редовните часове по физическо възпитание, така и на дейности извън учебния план. Възможностите за двигателна активност на учениците и участието им в спортни дейности са пряко обвързани със здравословното им състояние.

Модул 3 ще обхване финансиране на следните дейности: изработване и съгласуване с компетентните институции на технически проект; дейности, свързани с оценка за съответствието на техническия проект от експертен съвет на одобряващата администрация или изготвяне на комплексен доклад (ако е необходимо); издаване на разрешение за строеж, обявяването му и влизане в сила; откриване на строителна площадка; изпълнение на авторски надзор и дейности за консултант/строителен надзор; извършване на строително-монтажни дейности, инвеститорски контрол и съставяне на актове и протоколи по време на строителството; завършване на строителството, приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация (когато е необходимо); доставка и монтаж на спортно оборудване.

Информация: Община Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here