Центърът за ученическо, техническо и научно творчество се преобразува и се влива в Центъра за работа с деца в Плевен

0
384
ЦРД - Плевен

С единодушие от 40 гласа „за” общинските съветници одобриха предложението за преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) в Плевен чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца. Сходната дейност на двете общински звена беше един от мотивите за обединението.

За учебната 2019/2020 г. утвърдените щатни бройки в ЦУТНТ са съответно 17,5 педагогически и непедагогически специалисти и 79 постоянни и временни групи, в които да се занимават ученици, както в сградата на ЦРД, така и в някои училища. Дейността на звеното е в няколко направления – природо-математическо, приложно-техническо, хуманитарно-обществено и кариерно ориентиране и консултиране. При извършени в изпълнение на заповед на кмета на Община Плевен Георг Спартански проверки на няколко школи към ЦУТНТ е установено, че записаните в тях ученици отсъстват масово, регистрирани са и случаи без присъствие на нито един ученик, както в сградата на Центъра, така и в сградите на училищата, в които се провеждат по график част от занятията. От това е видно, че в ЦПЛР – ЦУТНТ няма ефективни занимания с учениците и повечето сформирани групи са фиктивни, гласят изводите в предложението.

Преобразуването влиза в сила от 01.08.2020 г., като с решението се определя дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца с направления художествено творчество, спорт, природо-математическо, приложно-техническо, хуманитарно-обществено и кариерно ориентиране и консултиране.  

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here