Близо 6 млн разходи за култура през 2019 година отчита Община Плевен

0
638
Плевен - букви

Разходите по Функция „Образование” през 2019 година представляват почти половината от Бюджета на Община Плевен, като относителният й дял е 48,55 % от общите разходи, или 46 824 759 лева. Това сочат данните от отчета за изпълнение на Бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 год. Съпоставяйки разходите за образование с тези от предходната 2018-а, се отчита ръст от 13,73 %.

С Решение № 1197/31.01.2019 год. на Общински съвет – Плевен, е приет Сборният бюджет на Общината в размер на 103 012 525 лева, в това число за финансиране на „Делегирани от държавата дейности” – 62 072 898 лева, и за финансиране на „Местни дейности” и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности” – 40 939 627 лева, информират от пресцентъра на Община Плевен.

През отчетния период Сборният общински бюджет е претърпял промени вследствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и други. Съгласно разпоредбите на чл. 56 от Закона за публичните финанси те се отразяват служебно по Бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет.

След настъпилите промени общият обем на Бюджета на Община Плевен към 31.12.2019 година е в размер на 108 257 438 лева, в т.ч. „Държавни дейности” е в размер на 71 049 828 лева, а „Местни приходи” – 37 207 610 лева.

Разчетите на собствените приходи (данъчни и неданъчни) за 2019 година са изпълнени на 103,60 %, като са нараснали спрямо предходната 2018 година с 9,53 %, или 2 454 263 лева. Относителният дял на този раздел от приходната част спрямо всички приходи на Общинския бюджет е 36,99 %.

Изпълнението на годишния план на „Взаимоотношения с Централния бюджет” е в размер на 62 300 545 лева, което е 100 %. От тях 57 772 042 лева са обща субсидия за обезпечаване на делегираните от държавата дейности, 15 599 лева целева субсидия за капиталови разходи и 4 512 920 лева целеви средства от Министерството на финансите за безплатен транспорт на учениците, за компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания, субсидия за вътрешни и междуселищни пътнически превози.

Изпълнението на планираните за 2019-а местни приходи от 17 млн 470 хил. лева от имуществени и други данъци е 106,52 % или 18 609 279 лева. Спрямо същия период на предходната година увеличението е с 9,29 %. По-голямо преизпълнение се отчита при „Данък върху превозните средства”– 935 528 лева. Планираните 16 964 591 лева неданъчни приходи са изпълнени на 100,60 % спрямо 97,32 % изпълнение за същия период на предходната година. Най-голям относителен дял от този раздел имат общинските такси. Намаление спрямо предходната 2018 г. е отчетено при „Такса за ползване на детски градини”. При постъпленията от „Глоби, санкции и наказателни лихви” се отчита 92,06% изпълнение на годишната задача.

На база постъпилите приходи по Бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 87 745 844 лева. Спазвани са следните приоритети: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Във функция „Здравеопазване” годишният план в размер на 5 478 031 лева е изпълнен 94,18 %, в група „Култура” са отчетени разходи от почти 5 млн. 729 хил. лева.

Капиталовите разходи, извършени с бюджетни средства, за миналата година са 3 520 351 лева при годишен разчет от 11 612 156 лева. За основни ремонти са разходвани 2 279 636 лева.

През 2019 г. Община Плевен обслужва дългосрочни кредити от банки и фонд „ФЛАГ”, предназначени за финансиране на извършени разходи от Общинския бюджет и допустими разходи за изпълнението на одобрени проекти по оперативни програми. На 31.12.2019 г. състоянието на Общинския дълг е 5 648 958 лева.

Предстои отчетът да бъде представен на сесия на Общински съвет – Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here