Създават Консултативен съвет по политиките за младежта към Община Плевен

0
41
Община Плевен

Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Община Плевен ще подпомага общината при осъществяване на младежката политика на местно ниво. Решението за създаването на консултативния орган е прието от Общинския съвет на заседанието в края на м. февруари – заедно с правилник за работа, и е в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта.

Основната функция на създадения съвет е да подпомага кмета при осъществяване на общинската политика за младежта, като дава становища и предложения, свързани с изготвяне на годишния общински план за младежта; участва в разработване на стратегии, програми и проекти, свързани с развитието на младежките дейности на местно ниво; координира дейностите на младите хора в различни области на обществения живот; насърчава връзките и взаимодействията между младежите на регионално, национално и международно ниво; съдейства в реализация на младежки проекти, доброволчески и други инициативи. 

Съставът на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта ще включва 11 души – председател и членове: представители на младежки организации, работещи на територията на общината; представители на НПО-та, работещи с и за младите хора; представители на ученически и студентски съвети; представители на институции и организации, които осъществяват дейност в подкрепа и развитие на младите хора. Мандатът на съвета е 1 година.

С решение на Общинския съвет е приет и Годишен план за младежта на Община Плевен за 2023 г. Документът е съгласно изискванията на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2021-2030 и определя целите и приоритетите на общинската политика в тази сфера. Планът съдържа: приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта; мерки за постигането на целите; описание на дейности; организация и координация. Предвидените дейности в него са в различни насоки: активно участие във формиране на общинската младежка политика; популяризиране на доброволческия труд; подпомагане сътрудничеството между младежки организации на местно, регионално и национално ниво; предоставяне на повече възможности за участие на младите в обществения живот; обмяна на опит и добри практики; насърчаване на предприемачеството сред младите хора; популяризиране на природосъобразния и здравословен начин на живот; и др.

В Плана се акцентира и на това, че едно от основните предизвикателства в реализирането на младежките политики е постигане на ангажираност и мотивация на младите да останат и да се реализират в родните си места и в страната. Личната им реализация и пълноценно участие в обществения живот е свързана с доброто образование, като в тази връзка се посочва, че в община Плевен има добре развита общинската образователна мрежа, включваща 47 училища, 32 детски градини, висши учебни заведения – Медицински университет и Педагогически колеж, детски и младежки центрове за развитие.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here