Създават Консултативен съвет по политиките за младежта към Община Плевен

0
142
Община Плевен

Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Община Плевен ще подпомага общината при осъществяване на младежката политика на местно ниво. Решението за създаването на консултативния орган е прието от Общинския съвет на заседанието в края на м. февруари – заедно с правилник за работа, и е в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта.

Основната функция на създадения съвет е да подпомага кмета при осъществяване на общинската политика за младежта, като дава становища и предложения, свързани с изготвяне на годишния общински план за младежта; участва в разработване на стратегии, програми и проекти, свързани с развитието на младежките дейности на местно ниво; координира дейностите на младите хора в различни области на обществения живот; насърчава връзките и взаимодействията между младежите на регионално, национално и международно ниво; съдейства в реализация на младежки проекти, доброволчески и други инициативи. 

Съставът на Общинския консултативен съвет по въпросите за младежта ще включва 11 души – председател и членове: представители на младежки организации, работещи на територията на общината; представители на НПО-та, работещи с и за младите хора; представители на ученически и студентски съвети; представители на институции и организации, които осъществяват дейност в подкрепа и развитие на младите хора. Мандатът на съвета е 1 година.

С решение на Общинския съвет е приет и Годишен план за младежта на Община Плевен за 2023 г. Документът е съгласно изискванията на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2021-2030 и определя целите и приоритетите на общинската политика в тази сфера. Планът съдържа: приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта; мерки за постигането на целите; описание на дейности; организация и координация. Предвидените дейности в него са в различни насоки: активно участие във формиране на общинската младежка политика; популяризиране на доброволческия труд; подпомагане сътрудничеството между младежки организации на местно, регионално и национално ниво; предоставяне на повече възможности за участие на младите в обществения живот; обмяна на опит и добри практики; насърчаване на предприемачеството сред младите хора; популяризиране на природосъобразния и здравословен начин на живот; и др.

В Плана се акцентира и на това, че едно от основните предизвикателства в реализирането на младежките политики е постигане на ангажираност и мотивация на младите да останат и да се реализират в родните си места и в страната. Личната им реализация и пълноценно участие в обществения живот е свързана с доброто образование, като в тази връзка се посочва, че в община Плевен има добре развита общинската образователна мрежа, включваща 47 училища, 32 детски градини, висши учебни заведения – Медицински университет и Педагогически колеж, детски и младежки центрове за развитие.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here