Съветниците допълниха Културния календар 2020 на Плевен с Международен музикален фестивал „Акордеомания“

0
579
бюджет

С 37 гласа “за“, 1 “против“ и 3 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2020 година. Обсъждането на предложения проект продължи над 3 часа, по време на които бяха направени и редица предложения за промени, част от които в последствие приети.

Бюджет 2020 на Община Плевен е в размер на 111 647 548 лв., като приходите за делегирани от държавата дейности са 72 010 321, за местни дейности – 39 637 227 лв. В раздел „Разходи“ заложената сума е съответно 111 647 548 лв. – 72 010 321 лв. за делегирани от държавата дейности и 36 206 570 лв. за местни дейности.

По функции, планираните средства за годината са както следва:

  • за „Отбрана и сигурност“ – 1 330 938 лв.;
  • за „Образование“ –  54 299 746 лв.;
  • за „Здравеопазване“ – 6 204 577 лв.;
  • за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 5 508 157 лв.;
  • за „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ -10 902 500 лв. В т.ч. влизат 892 300 лв. за кметствата със самостоятелен бюджет. Функцията се финансира изцяло с местни приходи.
  • за “Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 6 895 036 лв. От тези средства за група „Физическа култура и спорт“ са 541 168 лв., за група „Култура“ – 4 949 503 лв.;
  • за „Икономически дейности и услуги“ – 6 559 957 лв.

Капиталовите разходи с бюджетни средства са общо 11 530 091 лв., в т. ч. местни дейности 7 866 131 лв. и държавни дейности 3 663 960 лв. Освен със средства от бюджета на Община Плевен, инвестиционни разходи се предвижда да бъдат финансирани и със средства от Европейския съюз. Приетата инвестиционна програма за 2020 г. с приложен поименен списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране е съответно в размер на 11 930 091 лв.

Други акценти в Бюджет 2020 на Община Плевен:

Средствата за културни мероприятия в годишния Културен календар на Общината са 373 800 лв. Предложеният календар се допълва с Международен музикален фестивал „Акордеомания“ с финансиране в размер на 10 000 лв.

В Бюджет 2020 е записано за първото родено дете в общината през годината, на което родителите са пълнолетни и с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, да се предоставят 600 лв.

При раждане на второ дете в семейство, на което родителите са пълнолетни, с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината, имат средно образование и непрекъснати здравноосигурителни права, ще се изплаща еднократна финансов помощ в размер на 200 лв.

При навършване на 100-годишна възраст жител на Община Плевен ще получава 500 лв.

Парите за група „Физическа култура и спорт“ местни дейности са 540 000 лв., в т.ч. за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв., за ДЮШ „Вихър“ гр. Славяново – 10 000 лв., за ДЮШ БК „Спартак – Пл.“ – 80 000 лв. За спортните клубове, отговарящи на условията на общинската Наредба №33, се предвиждат 210 000 лв.

От Общинския бюджет ще се изплащат помощи за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и закопаване на гроб в размер до 250 лв. Помощта ще се предоставя за починали самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

За подпомагане на младежки инициативи заложените средства в Бюджет 2020 на Община Плевен са размер до 10 000 лв., за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – до 20 000 лв.

Друго перо в бюджета е покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии в размер до 5 000 лв.

Информация: Общински съвет – Певен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here