Плевен

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Общината да кандидатства за финансиране на ремонти на два общински обекта по проект „Красива България“ 2021 г. Решенията са за ремонт на електроинсталация и перален блок в Детска ясла „Чайка” и на зала „Волейбол“ в града.

С първото решение съветниците дадоха съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“, гр. Плевен“, за привличане на финансови средства по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ на проект „Красива България“ 2021 г. Министерството на труда и социалната политика публикува обява за набиране на предложения по проекта, като допустими кандидати по мярката са общините и държавни институции, които са собственици на обектите.

Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 204 428 лв. Собственото участие в общия бюджет възлиза на 53 %, или 108 347 лв. Според изискванията резултатите от реализацията на проекти задължително се съхраняват от бенефициентите за срок най-малко 5 години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта на проектната интервенция, респективно направените инвестиции в дадената инфраструктура. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите в този аспект, е решение на Общински съвет.

Второто решение е за даване на съгласие по проектно предложение от Плевен за ремонт на волейболната зала в града. Проектът ще бъде внесен в рамките на новата сесия на „Красива България“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 296 757 лв. Собственото участие възлиза на 60 %, или 178 054 лв.

Крайният срок за депозиране на двете проектни предложения от Плевен за новата сесия на „Красива България“ е 6 януари 2021 г.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here