Отдават под наем Летния театър в „Кайлъка“ за 521 лв месечно без ДДС

0
810
Летен театър

Да бъде обявена нова процедура за отдаване под наем на Летния театър в парк „Кайлъка“, реши Общинският съвет на Плевен. Отдаването на имота – публична общинска собственост, трябва да стане чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложенията от участниците в общинска администрация.

„В изпълнение на наше решение от юли миналата година и съответно заповед на кмета, на 10 октомври 2019 г. е сключен договор за отдаване под наем на Летния театър. С писмо от 23 март тази година наемателят е отправил искане за прекратяване на наемните правоотношения на основание текст от договора – по искане на една от страните след отправяне на едномесечно писмено предизвестие. Срокът на предизвестието изтече на 20 април и от тази дата договорът се счита за прекратен“, информира във връзка с новото решение на местния парламент неговият председател Мартин Митев.

Той поясни, че съгласно Закона за общинската собственост части от имоти – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след решение на Общинския съвет, като отдаването е за срок до 10 години съгласно общинската Наредба №15.

С решението си от 30 април тази година Общински съвет – Плевен реши Летният театър в парк „Кайлъка“ да бъде отдаден под наем за срок от 10 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване и предварително представяне на предложенията в администрацията на Община Плевен. Първоначалната наемна цена, определена от лицензиран оценител за обекта, е 521 лв. месечно без ДДС.

Кандидатите в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право на стопанска дейност;
  • чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава членка на ЕС;
  • да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;
  • да нямат задължения към Община Плевен;
  • да не са неизправна страна по договори с Община Плевен;
  • да запазят предназначението на имота. 

Конкурсът ще се проведе при конкурсни критерии за отдаване под наем със следните тежести – 60 % наемна цена и 40 % размер на инвестицията за поддръжка и подобряване на имота.

Решението е прието с 26 гласа „за“, 1 „против“ и 12 „въздържал се“.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here