Общинският съвет в Плевен обсъжда Инвестиционната програма, Културния и Спортния календари за 2023 г.

0
265
Община Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си заседание в четвъртък – 23 февруари, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на сесията включва 45 предложения, сред тях са Инвестиционната програма, Културният и Спортният календари на общината за текущата година.

Първа точка в дневния ред е представяне на отчет от кмета Георг Спартански за постигнатото в отделните направления през третата година от Програмата за управление на мандат 2019-2023 г. Отчетът бе част от дневните редове и на всичките 10 постоянни комисии този месец. В отделни точки в документа са посочени дейностите в община Плевен за посочения период по сфери: икономика; транспорт и транспортната инфраструктура; устройство на територията; обществен ред и сигурност; здравеопазване; социална среда; образование; развитие на условията за спорт и отдих; опазване на културно-историческото наследство; култура и туризъм; административно обслужване.

Сесията ще продължи с отчет и за дейността на Общинския съвет за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., след което ще бъде представен доклад за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за изминалата една година. За обсъждане влиза и предложение за приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Плевен за 2023 г.

Предложение за Инвестиционната програма на Община Плевен през 2023 г. до приемане на общинския бюджет за годината е пета точка в предварителния дневен ред на общинските съветници. Във внесеното предложените се посочва, че за финансиране на програмата ще бъдат използвани: собствени приходи на Общината в размер на 4 270 751 лв.; целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския бюджет – 3 433 300 лв., и преходен остатък от целеви трансфери за капиталови разходи от предходните три години в размер на 6 728 691 лв., или общо – 14 432 742 лв. Сред по-важните обекти, включени в програмата, са основен ремонт на пешеходната зона – от ДКТ „Ив. Радоев” до ул. „Полк. инж. Цветан Лазаров”; ремонт на Летния театър в парк „Кайлъка”; ремонт на пл. „Македония”, ремонти на улици. Заложени са средства и за ремонт на отоплителната и вентилационна инсталация на зала „Спартак”, за изграждане на скейтборд площадка в района на „Балаклия”, както и за изграждане на спортни площадки и ремонти на съществуващи такива.

Шеста, седма и осма точка в дневния ред на февруарската сесия са обсъждане на Календар за младежките дейности, предложение за Спортен календар и приемане на Културен календари на Община Плевен за 2023 година. И трите предложения бяха разгледани подробно тази седмица в ресорните комисии в Общинския съвет.

Този месец съветниците обсъждат и проект за изграждане на нов Дом за стари хора в село Бохот. Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора в страната следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г. В тази връзка Община Плевен подготвя проектно предложение „Създаване на специализирана среда за предоставяне на услугата „Дом за стари хора“ с. Бохот“ по процедура чрез директно предоставяне на средства по Програмата за модернизиране на дългосрочната грижа от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Изискуемият документ, съгласно условията за кандидатстване, е решение за съгласие на Общинския съвет.

Дневният ред на предстоящата сесия включва още: предложения за осветяване на фасади на сгради с обществено значение в гр. Плевен във връзка с обществено значими прояви; предложения за предоставяне безвъзмездно за управление и за ползване на общински имоти на местни структури на организации и културни институти; прекратяване на съсобственост между Община Плевен и физически и юридически лица; предложения за частични изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; др.

Традиционно заседанието на Общински съвет – Плевен, ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here