Общинските съветници в Плевен ще гласуват състав на експертна комисия за оценка на културни проекти

0
279
Община Плевен

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание в четвъртък, 29 февруари от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 55 точки, последните две от които са питания от общински съветници. Сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Заседанието ще започне с гостуване на първата детска кукерска група в Плевен. Тя е сформирана в ДГ „Дружба“ и включва 19 деца на 5-годишна възраст. Ще гостуват и деца от Центъра за работа с деца, които преди заседанието ще посрещат с мартеници общинските съветници.

Първа точка в дневния ред е предложение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложението касае включване на текст за свикване и провеждане на онлайн заседания при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

Съветниците ще разгледат и предложение за актуализация на общинската Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Ще бъде представена и Програмата за управление на Община Плевен, мандат 2023 – 2027 год., внесена от кмета на Общината д-р Валентин Христов.

Предложение за определяне състав на експертна комисия, отговаряща за оценка и подбор при участие за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен, е четвърта точка в предварителния дневен ред на заседанието. Ежегодно с бюджета на Община Плевен се приемат средства за съфинансиране на културни проекти, които се изготвят от културни организации и артисти на свободна практика в общината. Предоставянето на тези средства има за цел да подкрепи и стимулира създаването на културни продукти и реализирането на културни събития. В предходния мандат 2019-2023 г. комисията се състоеше от петима общински съветници и петима представители на общинската администрация. Предложението е новосъздадената такава да запази състава си от 10 души, като Общинският съвет да посочи поименно петимата съветници, които ще го представляват.

Този месец дневният ред включва обсъждане и на две предложения за удължаване на срок по договори. Първото касае удължаване на договор за обществен превоз на пътници, сключен между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Второто е за удължаване на срока за погасяване на кредит до 25.12.2026 г. по договор с Фонд ФЛАГ ЕАД за поет дългосрочен общински дълг във връзка с изпълнение на проекта за „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“.

Февруарската редовна сесия включва още: Приемане на процедурни правила за кандидатстване с проекти от кметовете на кметства в Община Плевен по реда на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.; Приемане на Общински годишен план за младежта; Създаване на Временна комисия за разработка на политика за участието на Община Плевен в публични предприятия; Предложение за създаване на общински in vitro фонд; Изготвяне и реализиране на общински „Здравен календар“.

Общинският съвет ще разгледа този месец и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища в общината върху общински недвижими имоти. Дневният ред включва също: Предложение за обособяване на сграда/и за споделено работно пространство; Изработване на проект и поставяне на паметна плоча; Обсъждане на визия за новопридобит имот – жилищен блок в жк „Кайлъка“; Проектиране и изграждане на пътна връзка жк „Дружба“ – Източна индустриална зона при пътен възел Балканстрой; Предложения за изменения на Общия устройствен план на гр. Плевен; и др.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен на 29 февруари, са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29022024-g

ОбС – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here