Община Плевен обяви конкурс за длъжността началник на Отдел „Култура и туризъм”

0
416
Община Плевен

Община Плевен обяви конкурс за длъжността началник на Отдел „Култура и туризъм” – Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Плевен.

Кандидатите трябва да са със завършено висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, с хуманитарен профил в областта на културата и изкуствата, както и да нямат налагано дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако е заличено. Също е необходимо да притежават стаж по специалността си минумим 3 години и компетентност, свързана с познаване на нормативни актове, организационна, комуникационна и компютърна компетентност.

С предимство при назначаването, при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура, ще се ползват кандидати, които притежават опит в държавна или общинска администрация или са български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Конкурсът ще се проведе по реда на раздел VII, чл. 33, т.1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение 3 към чл.17, ал.1 от НПКПМДС). Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето, че е български гражданин, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2. Копие от документ за завършено висше образование, с  минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, с хуманитарен профил в областта на културата и изкуствата;

3. Автобиография;

4. Копие от трудова / служебна книжка;

5. Медицинско свидетелство;

Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие,  в цялост (от първа до последна страница), като условие за допускане до конкурса. Документите се подават в десетдневен срок от датата на публикуване на обявата, лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Плевен. Същите могат да се подадат по електронен път на  електронна поща mayor@pleven.bg, като в този случай заявлението и декларацията по т.VI.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Служителят е пряко подчинен на директора на Дирекция „Хуманитарни дейности“. Подпомага директора на дирекция „Хуманитарни дейности“ при  изпълнение  решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината в областта на културата и туризма. Изпълнява всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на директора на дирекцията, свързани с дейностите на Община Плевен и второстепенни разпоредители с бюджет.

Индивидуалният размер на основата заплата, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите от Община Плевен, е 1 800,00 лв.

Пълните условия на конкурса могат да бъдат видени на сайта на Община Плевен:

https://www.pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/konkurs-za-nachalnik-otdel-kultura-i-turizam    

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here