Образователната комисия в ОбС – Плевен ще разгледа проекти за обновяване на детските градини „Кокиче“ и „Зорница“

0
410
Детска градина

Община Плевен е в процес на подготовка на проектно предложение за обновяване и модернизация на детска градина „Кокиче” в Плевен. Проектът е по процедура „Модернизация на образователна среда”, компонент 1: Образование и умения по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Предложението е внесено в деловодството на Общинския съвет и следващата седмица ще бъде разгледано първо в Постоянна комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Целта на процедурата е в детското заведение да бъдат създадени условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна образователна среда, която да съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка на децата и учениците. Общият размер на помощта за Северозападния район за планиране е 7 570 902 лв. с ДДС. Съгласно условията за кандидатстване ДГ „Кокиче” – Плевен, попада в компонент 4 – Детски градини с три и повече групи, като максималната стойност за проектното предложение е ограничена до 2 000 000 лева с ДДС.

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция трябва да бъде придружено от решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и че съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закривана за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към крайния получател.

Проектно предложение по същата процедура е внесено в Общинския съвет и за детска градина „Зорница“ – Плевен. И двете ще бъдат обсъдени първо в Образователната комисия следващата седмица.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17,30 ч. на 20 януари 2023 година.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here