Комисията за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми в Община Плевен започва прием на заявления

0
1097
бебе

Общински съвет – Плевен, избра състав на Комисията за мандат 2019 – 2023 г., която ще разпределя средствата за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен. Съветниците приеха решението единодушно. От днес комисията започва и прием на заявленията.

Заявленията се подават в Центъра за административно обслужване на Община Плевен (пл. “Възраждане“ №4). До приключване на извънредното положение заявления ще се приемат и по следния начин:

  • Попълнени и сканирани на email адрес obs@pleven.bg.
  • По пощата на адрес: гр.Плевен, пл.“Възраждане“ №2, стая №35, за Общински съвет – Плевен.

Заявленията могат да се изтеглят от интернет страницата на Общински съвет – Плевен

https://obs.pleven.bg/bg/saobshteniya/priemane-na-zayavleniya-za-finansovo-podpomagane-na-dvoyki-semeystva-i-litsa-s-reproduktivni-problemi, а на хартиен носител могат да бъдат взети от Центъра за административно обслужване на Община Плевен.

Ежегодно в сборния бюджет на Община Плевен се планират средства за подпомагане решаването на репродуктивни проблеми на граждани на Община Плевен. Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане, са в размер до 500 лв. на заявител и се предоставят за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите. Заявленията за финансово подпомагане се разглеждат и одобряват от комисията, избрана от Общинския съвет. За настоящия мандат Общински съвет – Плевен, реши да запази досегашният принцип за членство в комисията. Новият й състав включва 11 души, както следва:

  • Седем представители на Общинския съвет в лицето на членовете на ПК по „Здравеопазване и социална политика“. Това са: д-р Евгения Бързашка, д-р Йордан Георгиев, Димитър Карамфилов, Васил Петков, Георги Славов, Юлиян Йовков и Моника Чочева, която влиза в тази комисия на мястото на колегата си Илиян Йончев;
  • Трима представители на общинска администрация: д-р Елза Пачева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“; Евгени Генов – директор дирекция „ФСД“; Драгомир Стойчев – юрист в Община Плевен;
  • Един акушер-гинеколог – д-р Атанас Гарев;

Общински съвет – Плевен, утвърди и правилата за работа на комисията в мандат 2019 – 2023 г.:

Комисията ще заседава поне веднъж на два месеца, като заседанията те ще се свикват и ръководят от председателя й, а в негово отсъствие – от посочен от него член. Заседанията са закрити и са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете й. Средствата, отпуснати на лица, семейства и двойки за финансово подпомагане, са в размер до 500 лв. на заявител.

Критериите за финансово подпомагане са следните:

– Заявителите да са български граждани с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен и за период не по-малко от една година от датата на кандидатстване (семейни двойки, живеещи на семейни начала, самотни жени);

– Да нямат родствена връзка по права линия и до четвърта степен по съребрена линия;

– Да не са поставени под запрещение;

– Наличие на репродуктивен проблем.

Процедура за финансово подпомагане:

Заявление по образец за кандидатстване за финансово подпомагане на дейности в областта на репродуктивната медицина ще се подават в Центъра за административно обслужване на граждани на Община Плевен (пл. „Възраждане“ № 4). Към него се прилагат: декларация за липса на родствена връзка до четвърта степен по съребрена линия (по образец); медицинско становище (удостоверение, етапна епикриза) за наличие на репродуктивен проблем; обстоятелствата по чл.5, чл.6 и чл.7 от настоящите правила са установяват по служебен път.

Подадените заявления, заедно със служебно изисканата информация ще се разглеждат от юрисконсулта, член на комисията, за законосъобразност, преди разглеждането и одобряването от комисията. Решенията за одобряване на кандидатите ще се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, при явно гласуване. В случай, че кандидатите, отговарящи на критериите по настоящите правила, са повече от предвидените средства, класирането им ще се извършва по допълнителни критерии, определени от комисията. За всяко заседание ще се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, решенията по всяко едно от тях и резултатите от гласуването.

Въз основа на решението на комисията кметът на община Плевен, в 7-дневен срок от получаването на протокола ще издава удостоверение за финансово подпомагане на заявителя. Правото за финансово подпомагане ще  погасява, ако след изтичане на едномесечен срок от издаване на удостоверението, същото не е потърсено и кандидатът може да кандидатства отново за финансиране, по реда на тези правила. Заявителят представя издаденото удостоверение в посоченото в него лечебно заведения. След извършване на необходимите изследвания и/или манипулации, лечебното заведение издава фактура и подробно сведение за медицинска услуга на Община Плевен, с изрично упоменаване на имената на ползвателя на услугата. Община Плевен извършва плащането по банков път в левове в размер на 500 лв. в срок до месец, след представяне на финансовата документация от страна на лечебното заведение.

Членовете на комисията, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here