Факултет по ветеринарна медицина ще бъде разкрит в Медицинския университет в Плевен

0
2098
Медицински университет - Плевен

Медицински университет – Плевен (МУ – Плевен) изготви проект за разкриване на ново основно звено в структурата на висшето училище – пети Факултет по ветеринарна медицина, който включва изграждане на нов учебен корпус и разкриване на нова специалност – Ветеринарна медицина. Проектът е изготвен въз основа на мандатната програма на ръководството и стратегията за нейното изпълнение, в съответствие със Стратегията за развитие на висшето образование в страната и Националната карта на висшето образование в Р България.

Учебният корпус на новия Факултет по ветеринарна медицина ще бъде изграден на нов терен, заедно със студентско общежитие и спортен комплекс. Наличният сграден фонд, с който разполага университетът, е недостатъчен за осигуряване на нормални условия за учебна и научноизследователска дейност. С цел разширяване на инфраструктурата МУ – Плевен се обръща към Община Плевен за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот, общинска собственост, с начин на трайно ползване за обект „Комплекс за образование“, отреден за учебни и социални дейности. Проектирането, изграждането и обзавеждането на новия факултет ще бъде финансирано както със собствени средства на висшето училище, така и с помощта на външни източници. 

Националната карта на висшето образование позволява откриването на обучение по професионално направление „Ветеринарна медицина“ и такава специалност от регулираните професии в Северозападния район на планиране – по-специално в Медицинския университет в Плевен, който е определен в група А. Обучението по ветеринарна медицина се осъществява само в два района на страната – в Тракийския и Лесотехническия университети, като действащите студенти са 1626 при максимален капацитет 1750. Това означава, че приемът е недостатъчен, а търсенето надвишава предлагането на ветеринарни лекари. Висшите училища с обучение по ветеринарна медицина са в Западна и Южна България, което не покрива нуждите на Северна България от ветеринарни лекари.

В Плевенска област от години се наблюдава тенденция за застаряване на лекарите. В същото време нараства нуждата от все повече млади ветеринарни специалисти в региона за осъществяване на граничен контрол – като инспектори към Българската агенция по безопасност на храните, както и като лекари, ангажирани в здравеопазването на продуктивните животни и животните за компания. Факт е, че 60% от практикуващите с продуктивни животни ветеринарни лекари са в пенсионна или в предпенсионна възраст, като на национално нива процентът е 50. От друга страна, секторът за обслужване на животни компаньони все повече се развива и също изисква млади специалисти.

Плевенският регион от векове се слави като център на животновъдството и търговията с добитък. Традиционно в средата на май в Плевен се е провеждал най-големият пазар на животни на Балканите. Наличието на нов факултет и специалност по ветеринарна медицина ще възроди животновъдството на едно качествено ново ниво чрез обучение и наука. По този начин ще се възвърне репутацията на Плевен като животновъден регион, а чрез Факултета по ветеринарна медицина науката ще стигне до обикновения животновъд чрез високи постижения, висок стандарт и високи технологии в отглеждането на животните, смятат авторите на проекта. Не трябва да се пренебрегва наличието в региона на три научноизследователски института в областта на растениевъдството – по лозарство, фуражни култури и царевицата, което е друг важен фактор за задоволяване на нуждите на животновъдството.

Специалността „Ветеринарна медицина“ е сред регулираните професии, обучението е с продължителност 5 и половина учебни години и води до придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация „ветеринарен лекар“. Приемането на студенти се осъществява чрез конкурсен изпит по биология или чрез оценка от държавния зрелостен изпит по биология. Голяма част от дисциплините в учебния план на ветеринарната медицина се изучават и преподават в МУ – Плевен.

Практическата подготовка на студентите по ветеринарна медицина ще се провежда в университетски клиники и лаборатории, в учебно-опитни стопанства, в частни ветеринарно-медицински клиники, както и в предприятия за добив, преработка и търговия с храни от животински произход, като ще се осигурява чрез сътрудничество между висшето училище и Българската агенция за безопасност на храните.

Разрастването и развитието на МУ – Плевен чрез разкриване на нов факултет и специалност ще допринесе в дългосрочен план за превръщането на град Плевен във водещ европейски университетски, образователен, научен и здравен център. Превличането на нарастващ брой български и чуждестранни студенти, изграждането на висококачествени медицински и здравни специалисти, фармацевти и ветеринарни лекари ще окаже благоприятен ефект върху икономическото и социално развитие на региона и страната.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here