Допълниха Културния календар на Община Плевен за 2021 г. с постановка на операта „Набуко“

0
497
сесия

С 29 гласа “за“, 9 „въздържал се“ и нито един „против“, Общинският съвет в Плевен прие сборния бюджет на Общината за 2021 година. Обсъждането на предложения проект продължи близо 3 часа, по време на които бяха направени редица предложения по внесения текст. Част от допълненията бяха приети, други – не получиха нужната подкрепа. Общо 125 643 919 лв е размерът на бюджета на Община Плевен за текущата 2021 г.

Средствата за културни мероприятия в Културния календар на Община Плевен тази година са общо 333 300 лв. Календарът включва четири раздела, първият от които е традиционни и протоколни прояви.

Вторият раздел е с прояви с национално и международно значение. Сред заложените събития тук са:

 • VI Международен фестивал за маримба и ударни инструменти /29 юни – 4 юли/;
 • Международен куклен фестивал „Шарено петле“ /м. юли/;
 • Международен есен джазфестивал „Плевен 2021″ /м. септември/;
 • Национален хоров конкурс „Маестро Иван Вълев“ /м. септември/;
 • Трети Биг бенд фест „От бай Дико до…. Тико, Тико“ /м. септември/;
 • Конкурс за българска драматургия „Иван Радоев“;
 • Национална юбилейна изложба за 120 години от рождението на Илия Бешков /м. октомври/.
 • Съветниците допълниха раздела с нова т.14 – поставянето на операта „Набуко“, за което бяха гласувани 6 000 лв.

Предложението Общината да подпомогне с 10 000 лв провеждането на Международен акордеонен конкурс „Акордеомания“ не събра достатъчно подкрепа и не беше прието.

Трети раздел на Календара са съвместни проекти на Община Плевен с културни институти и различни обществени и творчески организации на проектен принцип. С част от предвидената сума в размер на 35 000 лв. ще се дофинансират нереализираните проекти от втората сесия през 2020 г.

Четвърти раздел е предвиден резерв в размер на 10 000 лв.

Приходната част на Бюджет`2021

Изготвянето на приходната част на бюджета е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Плевен. Общият размер на приходите в Бюджет 2021 г. е 125 643 919 лв., от тях: приходи за делегирани от държавата дейности – 84 887 071 лв., приходи за местни дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 40 756 848 лв. Последните включват: данъчни приходи – 17 390 000 лв.; неданъчни приходи – 15 713 600 лв.; трансфери от централния бюджет за местни дейности – 5 510 200 лв. /обща изравнителна субсидия –  344 100 лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 300 300 лв., целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности – 1 865 800 лв./ Планираните постъпления от имуществени и други данъци са намалени спрямо плана за 2020 г. с 1 505 000 лв., което се дължи на отчетеното изпълнение на този вид приходи – 17 393 923 лв. за 2020 г. Данъчната тежест за гражданите и бизнеса се запазва, като размерът на имуществените данъци не се променя спрямо предходните години.  Намален е и разчетът на постъпленията от неданъчни приходи – спрямо плана за 2020 г. с 2 552 471 лв. Това се дължи най-вече на продължаващата епидемична обстановка и свързаните с нея мерки за преодоляването й.

Разходна част на Бюджет`2021

Общият размер на разходите за 2021 г. е 125 643 919 лв. Тук влизат: разходи за делегирани от държавата дейности – 84 887 071 лв.; разходи за местни дейности – 37 790 703 лв.; дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 2 968 145 лв. По функции традиционно с най-голям относителен дял в разходите  е функция „Образование“ с 49.23 %, следвана от „Жилищно строителство и БКС“ със 7.74 %, „Икономически дейности“ – 7.54 %, „Общи държавни служби“ – 7.28 %, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 6.51 %, „Култура, спорт, почивка и религиозни дейности“ – 5.74 % и т.н.

Инвестиционна програма

Инвестиционната програма за 2021 г. на Община Плевен в  предложения проект е в размер на 9 706 700 лв. За финансирането й ще се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз. В Инвестиционната програма е включено разширение на гробищния парк „Чаира“, ремонт на ХГ „Илия Бешков“, на Автогарата, на детските градини „Кокиче“ и „Звънче“, на общински път към завод „Рубин“; основен ремонт на тротоара на бул. „Данаил Попов“ от площад „Ст. Стамболов“ до ул. „Цар Борис III“; укрепване на свлачището при новата Регионална система за управление на отпадъците в с. Буковлък, на свлачището по пътя за с. Коиловци и др. Пълният поименен списък на обектите, видовете разходи и източниците на финансиране, е част от решението за Бюджет 2021.

След дебат и гласуване в раздел „Източник на финансиране „Други бюджетни средства, в т.ч. преходни остатъци от трансфери и инвестиционни кредити“ бяха добавени две нови точки – осигуряване на фадрома за нуждите на кметство Гривица – 25 000 лв., и трактор за нуждите на кметство Брестовец – 35 000 лв. Така общата сума по раздела в размер на 5 225 479 се променя на 5 285479 лв., а окончателната сума на Инвестиционната програма – от 9 706 700 лв. на 9 766 700 лв.

Спорт

Средствата в група „Физическа култура и спорт“ „местни дейности“ през 2021 г. са в размер общо на 440 000 лв. В това число:

 • за ДЮШ ОФК „Спартак – Плевен“ – 100 000 лв.;
 • за ДЮШ „Вихър“ гр. Славяново – 10 000 лв.;
 • за ДЮШ БК „Спартак – Пл.“ – 60 000         лв.;
 • ДЮШ ФК „Спартак 1919″ – 15 000 лв.
 • За подпомагане на клубовете по реда на Наредба №33 – 200 000 лв.;
 • За Ученически игри – 15 000 лв.;
 • За проявата „Спортист на годината“ – 2 000 лв.
 • За четири футболни клуба в малките населени места – по 1 000 лв.;
 • За Спортен календар на Общината – 32 600 лв. Календарът включва: Масова спортна проява приключенска игра – ориентиране „Обичам Плевен“ / „Открий Плевен“ /м. април на пл. „Възраждане“/; Организиран преход за ученици до хижа „Среброструй“ /м. април/; Волейболен турнир за Празника на Плевен 15 май; Детски футболен турнир за „Купа Плевен“; Туристически празник по случай 120 години ТД „Кайлъшка долина“; Международен турнир по борба „Освобождение; др.

Останалите средства в този раздел остават в „Резерв“.

Други акценти в Бюджет`2021

И тази финансова година на първото родено дете през 2021 г. в община Плевен, на което родителите са пълнолетни граждани и с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, ще се предоставят 600 лв. от общинския бюджет;

При навършване на 100-годишна възраст на жител ще се предоставят 500 лв. от общинския бюджет;

Кметът на Общината може да извършва разходи до 300 лв. за еднократни помощи на нуждаещи се жители от община Плевен;

За подпомагане дейността и за съвместни мероприятия с Община Плевен на други обществени организации са предвидени до 25 000 лв.;

За подпомагане на младежки инициативи и включването им в Календар за младежки дейности на Община Плевен заложеното финансиране е в размер до 10 000 лв.;

За покриване стойността на картите за пътуване на Почетни и Заслужили граждани на Община Плевен по всички тролейбусни линии на „Тролейбусен транспорт“ – до 5 000 лв.;

За подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби, съгласно Правилник, приет от Общински съвет – Плевен – средствата в Бюджет 2021 са до 20 000 лв.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here