Четирима кандидати са допуснати до конкурса за длъжността началник на Отдел “Култура и туризъм” в Община Плевен

0
4041
Община Плевен

Четирима кандидати са допуснати до конкурса за длъжността началник на Отдел “Култура и туризъм” в Община Плевен, става ясно от информацията, оповестена на официалния уебсайт на Община Плевен. Те са представени с инициалите на трите им имена: А. С. Д., М. Т. Т, С. С. З. и В. В. И. Не е допуснат до конкурс кандидатът Д. И. С., тъй като не е подал писмено заявление за участие.

Конкурсът ще се проведе на 29 декември 2023 г. в Заседателната зала (на 3-я етаж) в сградата на Община Плевен (площад “Възраждане” 2) – от 10 ч. кандидатите ще решават тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, а от 14 ч. ще се състои интервю с постигналите на теста минималния изискуем резултат. И двата етапа на конкурса ще се основават на въпроси от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народните читалища, Закона за авторското право и сродните му права и Закона за общинската собственост.       

С предимство при назначаването, при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура, ще се ползват кандидати, които притежават опит в държавна или общинска администрация или са български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.

Служителят е пряко подчинен на директора на Дирекция „Хуманитарни дейности“ и го подпомага пряко при изпълнение решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината в областта на културата и туризма. Изпълнява всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на директора на дирекцията, свързани с дейностите на Община Плевен и второстепенни разпоредители с бюджет.

Индивидуалният размер на основата заплата, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите от Община Плевен, е 1 800,00 лв.

В информацията за конкурса не е посочен състав на комисията, която ще оценява кандидатите за длъжността началник на Отдел “Култура и туризъм” в Община Плевен.

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here