Плевен ще кандидатства за външно финансиране за енергийно обновяване на два спортни обекта

0
178
Община Плевен

Община Плевен ще търси външно финансиране за обновяване на два спортни обекта. Със свои решения, приети на днешното заседание, Общинският съвет даде съгласие Общината да кандидатства с предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, за енергийно обновяване на Многофункционална спортна сграда „Спартак“ и зала „Балканстрой“.

И двете проектни предложения са в процес на подготовка заедно с всички изискуеми документи по процедурата. Посочените сгради „Спартак“ и „Балканстрой“ са спортни обекти по смисъла на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и Решение №153/19.03.2020 г. на Общинския съвет – Плевен, с което е приет Списък на спортните обекти – общинска собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

В представяне на двете проектни предложения, внесени от кмета Георг Спартански, се посочва, че за първи път се дава възможност на общините в големите градове да кандидатстват за европейски средства за обновяване на спортна инфраструктура. Максималният размер на заявените средства за енергийно обновяване на сгради за спорт за 10-те големи градски общини е до 2 500 000 лв. с ДДС по всяко предложение. Всеки кандидат може да подаде до две предложения за всеки вид сгради.

Определеният ресурс за сгради за спорт за 10-те големи общини, сред които и Община Плевен, е 19 236 030 лв. без ДДС. Срокът за кандидатстване е до 17.00 ч. на 28 април 2023 г. Изискуемият документ, съгласно условията за кандидатстване, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидата, е решение на Общинския съвет.

След изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт на сградите на база предписаните енергоспестяващи мерки, ще бъде изготвена и обобщена количествено – стойностна сметка за размера на инвестицията в съответния спортен обект.

Информация: Общински съвет – Плевен

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here