Община Плевен обявява конкурс за идеен проект на скулптурна композиция „Двете сърнета”

0
270
Двете сърнета в парк

Община Плевен обявява конкурс за изработване на проект за скулптурна композиция „Двете сърнета”. Идеята за възстановяване на фигурите на сърнетата, които се намираха до ресторант „Пещерата” в парк „Кайлъка“, е на кмета Георг Спартански, като част от усилията да се естетизира централната част на парка, която се стопанисва и управлява от Община Плевен, информират от пресцентъра на местната власт. Конкурсът е открит, таен и едноетапен. Жури ще номинира и награди два конкурсни проекта.

Основното изискване е композицията да представлява две фигури на сърнета с реалната височина на животните и да е изпълнена в бронз. Проектантският колектив ще определи наличието или липсата на постамент.

Участниците представят регистрацията за участие на конкурсните проекти в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административно обслужване на граждани (на площад „Възраждане“ № 4) – само с надпис: „Двете сърнета“. При наличие на други надписи върху плика, участникът не се допуска до конкурса.

Всеки участник представя: заявление до кмета на Община Плевен за участие в конкурса (по образец); ситуация на композицията; творческа биография на скулптора; допълнителни материали – обяснителна записка, фотомонтажи, перспективи и др.; документи за образование и проектантска правоспособност (копие, заверено с „Вярно с оригинала” и подпис).

Право на участие имат скулптори с персонални покани от възложителя. Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с проектантска правоспособност. 

В конкурса не могат да участват: лица, участвали в изготвянето на конкурсната програма, членове на журито, резервните членове и свързани с тях лица съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; лица, намиращи се в трудови или служебни правоотношения с възложителя или с член на журито.

Авторите на класирания на първо място проект ще получат награда в размер на 2000 лв. и възлагане на изпълнение на проекта, а класираният на второ място проект печели награда в размер на 1000 лв. Наградените проекти стават притежание на Община Плевен при запазване авторските права на творците.

Победителят в конкурса ще бъде определен от 9-членно жури в състав: зам.-кмет на Община Плевен, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, един скулптор, член на СБХ, един художник от ХГ „Илия Бешков“, двама архитекти – един от Община Плевен и един от Камарата на архитектите в България, един юрист от Община Плевен, председателят на СБХ – Плевен, и един член на Обществено-експертния съвет по култура.

Определят се и трима резервни членове. Журито се назначава със заповед на Кмета на Община Плевен и се обявява поименно в деня на журиране на проектите. Пликовете с имената на участниците в конкурса се отварят от председателя на журито публично, в присъствието на представители на медии. Решението на журито е окончателно и се обявява в 5-дневен срок след предаване на проектите.

Финансовите параметри за изпълнение и монтаж на скулптурната композиция са до 17 000 лв. Община Плевен осигурява материала за изработване на скулптурната композиция – бронз.

При сключване на договора за изпълнение авторът, спечелил първа награда, получава авансово плащане в размер на 30% от сумата на проекта. При изпълнение на проекта от глина в мащаб 1:1 се провежда второ журиране на проекта и авторът получава следващите 50% от сумата. След приключване монтажа на композицията – последните 20%.

Конкурсните срокове текат от датата на обявяване на конкурса – 5 юни 2023 год. Регистрация за участие се извършва до 5 юли 2023 г., до  същата дата е и срокът за представяне на пластичните проекти в мащаб 1:5 за журиране (Проектите се предават в Община Плевен на представител на отдел „Култура и туризъм” с приемно-предавателен протокол. На проектите се написва входящият номер от регистрацията за участие без името на скулптора).

Журирането ще се осъществи от 5 до 10 юли 2023 г., изработката на фигурата от глина в мащаб 1:1 – до 10 август 2023 г., срокът за второто журиране е до 15 август 2023 г., леенето от бронз – до 1септември 2023 г., а монтажът на скулптурата ще се осъществи до 10 септември 2023 г.

Документи за регистрация се подават от член на проектантския екип в Центъра за административно обслужване на гражданите – 5800 Плевен, пл. „Възраждане” № 4, или по пощата с обратна разписка.

Условията за провеждане на конкурса и прилежащите към настоящите условия образци се получават в стая № 15 на Община Плевен лично срещу подпис от получилите персонална покана скулптори.

Адрес за кореспонденция и допълнителна информация:

гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2

Електронна поща: s.grigorova@pleven.bg

Лице за контакти: Стефка Григорова – директор Дирекция „Хуманитарни дейности“, тел. 0876 134 588; 0884 17 03 17;064/881 340

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here