Министърът на образованието академик Николай Денков ще открие Център за компетентност в плевенския Медицински университет

0
476
Медицински университет Плевен

Министърът на образованието и науката академик Николай Денков ще открие Центъра за компетентност “Леонардо да Винчи” при Медицинския университет в Плевен на 8 април, информират от висшето училище. Иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран, Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия е изграден в партньорство с Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, и Института по роботика към БАН (ИР-БАН), а целта му е да реализира високи постижения в научноизследователската дейност и в обучението на специалисти.

В събитието утре ще участват още ръководството на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, екипите за изпълнение на проекта от партньорските организации: Медицински университет – Варна и Института по роботика към БАН, кметът на Община Плевен и областният управител, ръководството на МУ – Плевен, както и членовете на Настоятелството на висшето училище.

През следващите 10 години Центърът ще функционира на базата на високотехнологична проиновативна инфраструктура, включваща съвременно оборудване и специализиран софтуер. Това ще повиши конкурентоспособността на съществуващите институции и ще стимулира предприемачеството в региона и страната. Ще се създадат възможности за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на нови знания и технологии, за обучение на студенти, специализанти, докторанти и други клинични специалисти в целевите области: обща хирургия, гинекология, урология, УНГ, ортопедия, патология, медицинска генетика и др.

Изградена е високотехнологичната инфраструктура на Центъра за компетентност и са обучени екипи от учени и изследователи за работа в новоразкритите 10 лаборатории. В Департамента по персонализирана медицина изградените лаборатории са по геномна медицина и прецизна онкология и по прецизна патология с приложение на методи на телепатология, морфометрия  и телемедицина. В Департамента по 3D медицина са оборудвани Лаборатория за 3D принтиране, моделиране и анализ и Лаборатория за изследване и обучение в среда на виртуална реалност VR.

В Департамента по минимално инвазивна хирургия лабораториите са три: интегриран интердисциплинарен операционен блок със системи за навигация и телехирургия; Лаборатория за стереотактични вакум аспирационни биопсии и Лаборатория за експериментални разработки за нуждите на минимално инвазивната хирургия към Института по роботика на БАН. В Департамента по роботизирана хирургия осъществяват дейност три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ – Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ – Варна и Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към Института по роботика към БАН.

Проектът BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ Леонардо да Винчи е  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179.29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране. Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ – Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН).

Остави коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here